در صورتی که در پنل شما، تراکنشی در وضعیت موفق قرار دارد اما بر اساس زمان استاندارد، هنوز
​​​​​​​با شما تسویه نشده است و یا تراکنش موفق بوده و در پنل شما نمایش داده نمی شود، از این فرم برای ثبت مغایرت استفاده نمایید.​​​​​​​

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

سبد خرید